Manžetna poluosovine

  atest02

  Manžetna homokinetičkog zgloba

  manzetnazgloba

  Na osnovu Vašeg zahteva i dostavljenih uzoraka manžetni homokinetičkog zgloba i manžetni poluosovine izvršena je kontrola:

  1. Reometar
  2.Tvrdoće pre i posle starenja u Sh°
  3.Prekidna jačina pre i posle starenja u Mpa
  4.Prekidno izduženja pre i posle starenja u %
  5.Bubrenje u ASTM-3 7 dana/20°C u %
  6. Temperatura prelaza u staklasto stanje Tg°C

  JUS.G.S2.112
  JUS.G.S2.125
  JUS.G.S2.127
  JUS.G.S2.127
  JUS.G.S2.129
  DSC-DuPont

  Reometar – Odredjivanje vulkanizacionih osobina sirove gumene smeše za izradu manžetni Monsanto reometar 15/150°C


  FIZIČKO MEHANIČKE OSOBINE GOTOVOG PROIZVODA

  2. Tvrdoća – je odredjena Šorometrom VEB shore A pre i posle starenja i posle bubrenja.


  Tvrdoća – Shore A

  pre starenja

  54

  posle starenja 7 dana/70±1°C

  55

  posle bubrenja ASTM-3 7 dana/20±1°C

  50

  Proizvod pokazuje minimalne promene tvrdoće posle bubrenja i blagi porast, ali u granicama dozvoljenih promena tvrdoće posle starenja.


  4. Prekidna jačina i prekidno izduženje – je odredjeno na elektronskoj kidalici Inston 4301 pre i posle starenja i psole bubrenja


  Prosečne vrednosti

  Prekidna jačina MPa

  Prekidno izduženje %

  pre starenja

  11.5

  560

  posle starenja 7 dana/70±1°C

  10.6

  460

  posle bubrenja ASTM-3 7 dana/20±1°C

  11

  480

  Proizvod pokazuje smanjenje ispitanih osobina u granicama dozvoljenih vrednosti.


  5.Bubrenje – je odredjeno potapanjem epruveta u agresivno ulje ASTM-3 i držano u sušnici 7 dana na 20±1°C. Promena mase je u granicama 1% što u potpunosti zadovoljava postavljenom zahtevu.


  6. Temperatura – prelaza u staklasto stanje Tg je odredjena na diferencijalnom kalorimetru DSC firme Du Post.
  Tg -33°C. Temperatura prelaza u staklasto stanje karakteriše oblast temperature na kojoj proizvod gubi svoju elastičnost i prelazi u kruti i krti materijal.


  Na osnovu rezultata vidi se da se ispitivani proizvod počinje da gubi svoju elastičnost na -23°C a potpuno je gubi na -44°C.

  ZAKLJUČAK

  Na osnovu izvršenih ispitivanja može se zaključiti da na uzorcima gumenih manžetni nije došlo do bitnog narušavanja osnovnih osobina pa isti O D G O V A R A nameni.

  Rukovodilac ispitivanja: Dipl. ing GOJKO DURAKOVIĆ

  Share