SERTIFIKATI

Manžetna poluosovine

link – https://www.unascorpion.com/download/uverenjeokvalitetumanzetnapoluosovine.pdf

Manžetna homokinetičkog zgloba

 link=“https://www.unascorpion.com/download/uverenjeokvalitetumanzetnahomokinetickogzgloba.pdf

Na osnovu Vašeg zahteva i dostavljenih uzoraka manžetni homokinetičkog zgloba i manžetni poluosovine izvršena je kontrola:

1. Reometar
2.Tvrdoće pre i posle starenja u Sh°
3.Prekidna jačina pre i posle starenja u Mpa
4.Prekidno izduženja pre i posle starenja u %
5.Bubrenje u ASTM-3 7 dana/20°C u %
6. Temperatura prelaza u staklasto stanje Tg°C

JUS.G.S2.112
JUS.G.S2.125
JUS.G.S2.127
JUS.G.S2.127
JUS.G.S2.129

Reometar – Odredjivanje vulkanizacionih osobina sirove gumene smeše za izradu manžetni Monsanto reometar 15/150°C


FIZIČKO MEHANIČKE OSOBINE GOTOVOG PROIZVODA

2. Tvrdoća – je odredjena Šorometrom VEB shore A pre i posle starenja i posle bubrenja.


Tvrdoća – Shore A

pre starenja

54

posle starenja 7 dana/70±1°C

55

posle bubrenja ASTM-3 7 dana/20±1°C

50

Proizvod pokazuje minimalne promene tvrdoće posle bubrenja i blagi porast, ali u granicama dozvoljenih promena tvrdoće posle starenja.


4. Prekidna jačina i prekidno izduženje – je odredjeno na elektronskoj kidalici Inston 4301 pre i posle starenja i psole bubrenja


Prosečne vrednosti

Prekidna jačina MPa

Prekidno izduženje %

pre starenja

11.5

560

posle starenja 7 dana/70±1°C

10.6

460

posle bubrenja ASTM-3 7 dana/20±1°C

11

480

Proizvod pokazuje smanjenje ispitanih osobina u granicama dozvoljenih vrednosti.


5.Bubrenje – je odredjeno potapanjem epruveta u agresivno ulje ASTM-3 i držano u sušnici 7 dana na 20±1°C. Promena mase je u granicama 1% što u potpunosti zadovoljava postavljenom zahtevu.


6. Temperatura – prelaza u staklasto stanje Tg je odredjena na diferencijalnom kalorimetru DSC firme Du Post.
Tg -33°C. Temperatura prelaza u staklasto stanje karakteriše oblast temperature na kojoj proizvod gubi svoju elastičnost i prelazi u kruti i krti materijal.


Na osnovu rezultata vidi se da se ispitivani proizvod počinje da gubi svoju elastičnost na -23°C a potpuno je gubi na -44°C.

ZAKLJUČAK

Na osnovu izvršenih ispitivanja može se zaključiti da na uzorcima gumenih manžetni nije došlo do bitnog narušavanja osnovnih osobina pa isti O D G O V A R A nameni.

Rukovodilac ispitivanja: Dipl. ing GOJKO DURAKOVIĆ